I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXI sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. /tj. środa/ o godzinie
12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Dwikozy.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dwikozy i ustalenia ich przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach stałych Komisji Rady Gminy w Dwikozach i zmiany Uchwały Nr II/ 4/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy w Dwikozach.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz