I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. /tj. czwartek/
o
godzinie 9-tej

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten stanowi podstawę do zwołania sesji właśnie poprzez tryb zdalny.

ZARZĄDZAM

obradowanie Sesji Rady Gminy w Dwikozach w trybie zdalnym

Radni biorący udział w sesji zdalnej proszeni są o zalogowanie się na platformie,  poprzez przesłany  link na skrzynkę poczty e-mail.  W razie braku możliwości uczestniczenia w sesji w formie zdalnej prosimy radnych o kontakt z biurem Rady Gminy w Dwikozach w celu ustalenia zasad udziału w sesji. Ponadto prosimy o pozostawanie w trakcie sesji w ewentualnym kontakcie telefonicznym na wypadek awarii technicznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Gminy w Dwikozach będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dwikozach i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Gminy w Dwikozach jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania Finansów i Budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/2020 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 11. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 12. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz