I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXIII sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. /tj. środa/ o godzinie
12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/67/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kępie Chwałowskiej obręb geodezyjny Winiary o pow. 0,1754 ha nr ewid. 224/5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz