I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXIV sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. /tj. wtorek/ o godzinie
12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
  6. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania, Finansów i Budżetu. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2020-2033.
  9. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
  10. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz