I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że XXV sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. /tj. środa/ o godzinie
12-tej
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
 6. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania, Finansów i Budżetu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2021-2037.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
 13. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Maria Łukasiewicz