Gmina Dwikozy reprezentowana przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg gminnych ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie na łączną kwotę 339.480,00 zł brutto tj.:

„Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary – tzw. „Charule” w km od 0+150 do km 0+800”.