W Gminie Dwikozy, która jest reprezentowana przez Wójta Gminy obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg gminnych. Inwestycje realizowane są ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub na ich usuwanie. Zadania dotyczą „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 294 Romanówka kierunek Nowy Garbów w km 0+100 do km 0+990” gdzie wkład własny wynosi  95 590,28 zł łączna kwota zadania to 397.747,61 zł , drugim zadaniem jest :„Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160” wkład własny wynosi 67.118,28zł łączna kwota zadania 335.590,28 zł.
Łączna kwota wykonywanych zadań wynosi 733.337,89 zł brutto .